بحث بودن کنار کسی در چهارچوب ازدواج آنقدرها حرف برای گفتن دارد که نمیتوان در چند جمله ی محدود آن را بیان کرد

پس من به دو سوال کلیدی بسنده می‌کنم:

1-حواستان به معیارهایِ ازدواج هست؟

2-دختران  و پسران آیا از خود پرسیده اند چرا می‌خواهند ازدواج کنند؟