مثلث جهنمی دیگر

نادان می‌گوید من می دانم.

دانا می گوید من نمی دانم.

بحث ما نادانی‌ست که ادعای فهم می کند.

جدایِ از آزاری که همنشینی با این اشخاص دارد مسئله  گیر افتادن نادان در گودالی ست که خودش حفر کرده.

افراد نادان اغلب میان بهترین هایِ موهومی که خودشان از خودشان ساخته اند گیر می کنند پس هر روز ضعیف تر از روز پیش نمایان خواهند شد.

تا بدان جا رسید دانش من

بدانم همی که هیچ نمی‌دانم