دیدن یک پزشک جملات و تفکری نو را در ذهنم بارگزاری می‌کند

اینکه گاهی لازم است همگان پزشک باشیم برای درمانِ جراحت‌هایی که زندگی بر تنِ روحِ خودمان و اطرافیانمان می‌زند.