ملک خوب ویژگی‌های مخصوص به خودش را دارد

مثل هر خوبیِ دیگر.

و طریقه دانستن آن، گرفتن مشاوره‌های صادقانه و مفید است که به پرسش‌های بنیادینی چون:

ملک خوب چه ملکی‌ست؟

یا

چه مولفه‌ای باید برای خرید ملک رعایت شود؟

نظر شما چیست؟