قبل از شکافتن موضوع از این مثلث جهنمی برایتان میگویم که متشکل است از:

« قربانی، زجر دهنده، مُنجی»

در زندگی روزانه،ماهانه و سالانه ما همواره مشکلاتی توده شده و سر راه ما قرار می‌گیرند.

اما شیوه ی برخورد با آن از خود آن مشکل مهم‌تر است؛ این که در این راه قربانی خواهید شد تا کسانی منجی یا زجر دهنده باشند، یا چاره می‌جویی برای برطرف کردن آن.

کارپمن می‌گوید:

تا زمانی که در گروِ این مثلث باشید،نمی‌توانید رهایی یابید از توده ی حجیم یا کم حجمِ مشکلات.

و پیشنهاد من برای شما این است که:

بیاییم به جای فغان بر بیچارگیِ خود،بانگِ چاره و به جایِ علامت سوالِ پس از مشکل، نقطه ی پایانِ حل مسئله باشیم