داستان از این قرار است: برو!

شما می‌پرسید من کی موفق می شم؟

کی می‌رسم؟

من به شما می گویم که:

بستگی داره چجوری داری راه میری!!

می دونید مسئله اینه که، لاک پشتی که می دونه کجا می‌ره زودتر به مقصد می رسه تا خرگوشی که سرعتش زیاده….