در باب صداقت در مسائل اقتصادی ‌و غیره می گویم که:

اقتصاد در اعتماد و صداقت رشد می‌کند،نه صرفا پول

حال آنکه نه تنها در بحث اقتصاد، بلکه در دیگر مباحث، یعنی مباحثی چون: رفتار، اندیشه و همچنین خود بایستی تمام ظوابط صداقت را رعایت کرده، ارزش تلقی نمود.