تقدیر رئیس هیئت کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس از مجموعه انبوه سازان آفتاب

لوح سپاس از محمد دبیری

تقدیر رئیس هیئت کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس از مجموعه انبوه سازان آفتاب